NAPI TIPP – 2014. június 23.

Tudta-e Ön, hogy meghatározott esetekben mentes a személyi jövedelemadó alól a termőföld haszonbérbe adásából származó bevétel? A Személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes a termőföld-bérbeadásból származó bevétel, amennyiben a termőföld haszonbérbe adása alapjául szolgáló, határozott időre kötött megállapodás alapján a haszonbérlet időtartama az 5 évet eléri. Amennyiben a haszonbérlet időtartama alatt a bérbeadó személyében változás következik és az új tulajdonosnak olyan, már meglévő szerződés alapján teljesítenek kifizetést, amely a törvényi feltételnek megfelelően legalább 5 évre szól, akkor az e szerződés alapján az új tulajdonos részére kifizetett haszonbérleti díj adómentes jövedelemnek minősül.

NAPI TIPP – 2014. június 19.

Tudta-e Ön, hogy meghatározott esetekben az adózónak lehetősége van választása módosítását kezdeményezni az adóhatósághoz benyújtott kijavítási kérelem útján? Az Adózás rendjéről szóló törvény 2014. január 1-től hatályos módosítása alapján, amennyiben törvény az adózó számára választási lehetőséget biztosít, az adózó kezdeményezheti – az adó megállapításához való jog elévülési idején belül – választása módosítását, az adóhatósághoz benyújtott kijavítás iránti kérelem útján. A választás módosítására, illetve a kijavítás iránti kérelem benyújtására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a módosítás az adó, az adóalap, a költségvetési támogatás összegét – a beadott bevallását figyelembe véve – nem érinti.

NAPI TIPP – 2014. június 18.

Tudta-e Ön, hogy mentes az ajándékozási illeték alól az osztalékra vonatkozó követelés elengedése? Amennyiben a társaság tagjai a számviteli beszámoló elfogadásakor osztalékot kifizetését határozzák el, és a későbbiekben lemondanak az osztalék követelésükről, abban az esetben a 2014. január 1-től hatályos rendelkezések alapján a társaságnak nem merül fel ajándékozási illeték fizetési kötelezettsége az osztalék követelés elengedése kapcsán.

NAPI TIPP – 2014. június 16.

Tudta-e Ön, hogy meghatározott esetekben mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betét átruházása? Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól ingatlannak, valamint a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betétnek a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozások közötti átruházása. Az illetékmentesség akkor alkalmazható, ha az illetékkötelezettség keletkezése időpontjában a vagyonszerző főtevékenysége saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése vagy saját tulajdonú ingatlan adásvétele. A kapcsolt vállalkozásnak azok a társaságok minősülnek, amelyek megfelelnek a Társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény 4. § 23. pontjában meghatározott feltételeknek, függetlenül attól, hogy társasági adóalanyok-e vagy sem. Így akár külföldi kapcsolt vállalkozás vagyonszerzése esetén is fennállhat az illetékmentesség.

NAPI TIPP – 2014. június 12.

Tudta-e Ön, hogy a rehabilitációs hozzájárulási kötelezettség megállapítása során a megváltozott munkaképességű munkavállalókat minden esetben egész főnek kell tekinteni? A munkáltató rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles, amennyiben az általa foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma a 25 főt meghaladja, és az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek átlagos statisztikai állományi létszáma nem éri el a létszám 5%-át, vagyis a kötelező foglalkoztatási szintet. A statisztikai állományi létszámot - a KSH Közleménye alapján - egy tizedesjegy-pontossággal kell meghatározni. A megváltozott munkaképességű munkavállalókat a tényleges létszám alapján kell figyelembe venni, vagyis a részmunkaidőben foglalkoztatott személyt a rehabilitációs hozzájárulási kötelezettség megállapítása során egész főnek kell tekinteni.